2023-06-14 | KATOWICE

20.06.2023 r. „Arbitraż fakty i mity” - (8 pkt.)

DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

KATOWICE, e-mail: szkolenia@oirp.katowice.pl

32/354 00 42 wew.106

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych organizuje kolejne szkolenie prowadzone w formie webinarium:

pt: „Arbitraż fakty i mity”

Szkolenie odbędzie się 20 czerwca 2023 r. - godzina rozpoczęcia: 16:30 (8 pkt.)

wykładowca:

dr Tomasz Cyrol

Agnieszka Durlik – Dyrektor Generalna SA KIG

Adw. Agnieszka Grabowska-Łysyszyn

 

dr Tomasz Cyrol, MCIArb – adwokat, arbiter, mediator, nauczyciel akademicki. Członek Chartered Institute of Arbitrators, a także zastępca przewodniczącego w Mediation Committee International Bar Association. Doświadczenie na polu alternatywnych metod rozwiązywania sporów to ponad 300 przeprowadzonych mediacji i udział, zarówno jako arbiter jak i pełnomocnik, w różnych postępowaniach arbitrażowych w tym przed ICC, LCIA oraz wiodącymi polskim instytucjami arbitrażowymi, w tym Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Współautor wydanego przez CH Beck w 2022 roku komentarza do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego regulujących mediację. Od 2017 roku prowadził zajęcia dla aplikantów OIRP w Krakowie oraz zajęcia dla radców prawnych w ramach Fundacji OIRP w Krakowie.

Agnieszka Durlik – Dyrektor Generalna SA KIG. Wieloletni praktyk w zakresie wsparcia przedsiębiorców. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Pierwsze doświadczenia zawodowe rozwijała jako prawa ręka dyrektora jednego z największych szpitali w Warszawie, gdzie poznała od podszewki wyzwania jakie niesie zarządzanie organizacją w sposób wymagający godzenia przeciwstawnych grup interesów. Od wielu lat reprezentuje samorząd przedsiębiorców w roli eksperta w tematyce gospodarczej i prawnej dotyczącej zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przeszła poszczególne szczeble w dużej organizacji, jaką jest Krajowa Izba Gospodarcza – od eksperta, przez project-managera, Rzecznika Prasowego, Dyrektora Gabinetu Prezesa, aż po Dyrektora Generalnego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Aktywnie uczestniczy w procesach stanowienia prawa w Polsce – w parlamencie, ministerstwach, organach administracji publicznej. Z sukcesem przygotowywała i realizowała projekty finansowane z funduszy UE. Doradza przedsiębiorcom, jest gościem różnych mediów w ramach rzecznictwa interesów przedsiębiorców. Od 2017 roku kieruje największym sądem polubownym dla przedsiębiorców w Polsce. Na co dzień obcuje z wyzwaniami, z którymi mierzą się mikro, mali, średni i duży przedsiębiorcy w ramach prowadzenia biznesu. Członek Jury konkursu „Złote Spinacze”. Jest współautorem szeregu publikacji z zakresu m. in. rzecznictwa interesów, prowadzenia działalności gospodarczej, przeciwdziałania korupcji oraz ADR.

Adw. Agnieszka Grabowska-Łysyszyn - Zastępca Dyrektora Generalnego SA KIG (od 2020 r.), wcześniej Sekretarz SA KIG (od 2013 r.), Co-chair Arbitrażowego Forum Młodych – AFM below 40 (do 2021 r.). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013 r.). Uczestniczka programu LLP Erasmus w Universita degli Studi di Trento na Wydziale Prawa oraz Wydziale Ekonomii. Ukończyła kurs i uzyskała certyfikat mediatora Międzynarodowego Szkolenia Mediacyjnego dla Adwokatów (2019 r.). Wieloletni praktyk z zakresu z sądownictwa polubownego. Od 10 lat współpracuje z arbitrami jako sekretarz trybunałów przy skomplikowanych postępowaniach arbitrażowych, także transgranicznych, w różnych sektorach. Wspiera działalności Rady Arbitrażowej, koordynowała działalność Arbitrażowego Forum Młodych, a także prowadzi bieżący nadzór nad sprawami administrowanymi przez SA KIG. Reprezentuje Sąd podczas różnego typu wydarzeń związanych z alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów. Autorka opracowań i wystąpień z zakresu arbitrażu i mediacji, w tym m.in. dla słuchaczy Podyplomowego Studium Prawa Spółek na WPiA UW.

 

Zmuszeni jesteśmy zastrzec, że w razie zaistnienia problemów natury technicznej – wskazane wyżej terminy szkoleń mogą ulec przesunięciu.

Prosimy Koleżanki i Kolegów o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Izby.

W odróżnieniu od dotychczasowej praktyki - udział w webinariach dostępny będzie jedynie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich (z wyłączeniem innych zawodów prawniczych).

Jednocześnie informujemy, iż zaproszenia do udziału w szkoleniu wraz z indywidualnym linkiem będą rozsyłane bez potrzeby uprzedniego zgłoszenia na ok. 24 godz. przed mającym się odbyć szkoleniem na adresy mailowe podane Radzie OIRP w Katowicach w kartach ewidencyjnych.

W przypadku zmiany adresu e-mail prosimy o dokonanie aktualizacji na karcie ewidencyjnej dostępnej na naszej stronie.

https://oirp.katowice.pl/radcy/przydatne-informacje/pokaz-przydatneinformacje-1402848100-1404604215.html

Link wy­sy­ła­ny jest z ad­re­su ma­ilo­we­go WEEZYCAST a nie OIRP, dla­te­go je­że­li nie wi­dzą Pań­stwo te­go w swo­jej po­cz­cie to pro­si­my do­kład­nie spraw­dzić wszyst­kie fol­de­ry w swo­jej skrzyn­ce a przede wszyst­kim SPAM i KOSZ.

Poniżej przedstawiamy informację dot. wymogów niezbędnych w celu prawidłowego skorzystania ze szkolenia przez uczestnika

(a) dostępu do urządzenia końcowego (koputer PC, laptop) (z dostępem do Internetu i głośnikiem);

(b) minimalna wymagana szybkość połączenia internetowego w celu korzystania z webinariów wynosi:

- 2 Mbit/s dla prawidłowego odbierania, gdy nadawany jest sam dźwięk,

- 4 Mbit/s dla prawidłowego odbierania, gdy nadawany jest obraz i dźwięk,

- 8 Mbit/s dla prawidłowego odbierania, gdy nadawany jest podgląd ekranu w przypadku jego udostępnienia przez prowadzącego webinarium.

W celu prawidłowego korzystania z webinariów należy korzystać z jednej z poniższych przeglądarek internetowych:

- Chrom (wersja 37 lub wyższa) -> zalecana,

- Firefox (wersja 48 lub wyższa),

- Opera (wersja 49 lub wyższa).

 

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE