2021-07-20 | EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

OGŁOSZENIE DOT. EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ (25 września 2021 r.)

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320), wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 25 września 2021 r. (sobota) godz. 11.00.

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2021 r. znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-radcowska-w-2021-r

Zgłoszenie wraz z pozostałym kompletem dokumentów należy wysłać drogą pocztową lub złożyć bezpośrednio w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ul. Kościuszki 223 c, 40-600 Katowice.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 11 sierpnia 2021 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Rekrutacja na egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2021 roku, na potrzeby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach odbywa się poprzez elektroniczny system komputerowy zamieszczony na stronie http://ewnar.kirp.pl

UWAGA!!!

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz z załącznikami w formie pisemnej.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2021 r.".

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,

2) kwestionariusz osobowy,

3) życiorys (podpisany),

4) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5)  zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (18 września 2021 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

6) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,

7) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi

Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę. Do wniosku załącza się:

1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;

2) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:

  1. a) odczytywanie tekstu,
  2. b) udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację radcowską.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2021 r. znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-w-sprawie-wykazu-tytulow-aktow-prawnych-na-egzamin-wstepny-na-aplikacje-adwokacka-i-radcowska-w-2021-r

ZAŁĄCZNIKI:

wniosek-o-dopuszczenie-2021.doc (rozmiar: 25.5 KB) pobierz
kwestionariusz-osobowy.pdf (rozmiar: 29.42 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE