OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH - NAGRYWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Informujemy, że w trosce o najwyższe standardy obsługi rozmowy mogą być nagrywane. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagranie, prosimy o zakończenie połączenia i kontakt osobisty lub poprzez adres e-mail: biuro@oirp.katowice.pl Kontynuowanie rozmowy po komunikacie o nagrywaniu oznacza akceptację zasad kontaktu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych (dalej „OIRP” lub „administrator”) w Katowicach przy ul. Kościuszki 223c, 40-600 Katowice.

2. Z administratorem we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@oirp.katowice.pl lub listownie na adres administratora.

3. Podstawy prawne i cele przetwarzania:

    1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych jakim jest zapewnienie najwyższych
     standardów obsługi i bezpieczeństwa, zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz ustalenie, dochodzenie i obrona
     roszczeń.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla OIRP usługi oraz podwykonawcy OIRP, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń administratora na podstawie umów oraz organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. policja, sądy).

6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych w indywidualnych sprawach uniemożliwi udzielenie informacji. W przypadku złożenia wniosku o udostępnienie danych, podanie danych jest konieczne. Niepodanie danych skutkuje odmową realizacji wniosku.

7. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.

9. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.

10. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Katowice, dnia 30 sierpnia 2023r.

r.pr. dr Katarzyna Palka-Bartoszek

Wicedziekan Rady OIRP w Katowicach

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE