2018-04-30 | WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH 25.2

Wpis na listę radców prawnych

Na podstawie przepisu art. 24 ust 1, pkt 1-6 w związku z art. 25 ust.2 (po egzaminie radcowskim bez aplikacji)

 

I.  Wszczęcie postępowania następuje na wniosek zainteresowanego, które przeprowadzane jest zgodnie z treścią § 15 ust.1 Uchwały nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (tj. Uchwała Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016r.)

W celu zbadanie istnienia przesłanek, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1870 z późn. zm.) zespół może zadawać pytania z zakresu etyki, zasad wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasad organizacji i działania samorządu radców prawnych.

 

Wniosek o wpis na listę radców prawnych składa się wraz z następującymi dokumentami:

 

 1. kartą ewidencyjną w dwóch egzemplarzach (druk do pobrania poniżej),
 2. dwoma zdjęciami legitymacyjnymi,
 3. życiorysem zawierającym przebieg pracy zawodowej,
 4. oryginałem dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy o radcach prawnych lub jego uwierzytelnionym przez uczelnie lub notariusza odpisem,
 5. odpisem skróconym aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska po dacie ukończenia studiów),
 6. oryginałem dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu radcowskiego lub jego uwierzytelnionym przez notariusza odpisem,
 7. informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejsza niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
 8. oświadczeniem o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową izby,
 9. oświadczeniem czy i w jakich izbach wnioskodawca starał się albo stara się o wpis na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich i z jakim skutkiem,
 10. oświadczeniem, że wnioskodawca nie jest osobą wymienioną w art. 26 ustawy o radcach prawnych
 11. oświadczeniem o:
  1. zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,
  2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. (wzór oświadczeń do pobrania poniżej)
 12. w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.
  1. oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1388)
  2. albo informacją, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy,  (wzory oświadczeń do pobrania poniżej)
 13. dowodem uiszczenia opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych w wysokości zgodnej z Uchwałą nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych.

 

II. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (ul. Kościuszki 223c) informuje, że jest administratorem danych osobowych składanych przez Wnioskodawcę w związku z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych w oparciu o przepis art. 24 ust.1 pkt 1 do 6 w związku z art. 25 ust.2 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U z 2017, poz. 1870 z późn.zm.; dalej „ustawa o radcach prawnych”).

Dane kontaktowe: Biuro Rady OIRP w Katowicach, ul. Kościuszki 223c

Podstawą do przetwarzania przez Radę OIRP w Katowicach danych osobowych Wnioskodawcy są przepisy: art. 24 ust. 1 pkt 1 do 6, ust. 2, ust. 2a ustawy o radcach prawnych oraz Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich z dnia Krajowej Rady Radców Prawnych (t.j. Uchwała Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r.; dalej „Regulamin”).

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o wskazane wyżej przepisy prawa. Jeżeli wniosek nie czyni zadość ww. wymogom, Dziekan wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni, pouczając o skutkach prawnych nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku. W przypadku nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku w terminie 7 dni wniosek pozostawia się bez rozpoznania.  Nadto, jeżeli złożony przez Wnioskodawcę wniosek o wpis nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub dokumentów, Minister Sprawiedliwości w oparciu o przepis art. 311 ust. 2 zwraca uchwałę wraz z aktami osobowymi, Radzie OIRP w Katowicach w celu uzupełnienia.

Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane w toku postępowania administracyjnego w sprawie o wpis na listę radców prawnych oraz w celu realizacji zadań, obowiązków i uprawnień Rady OIRP w Katowicach wynikających z ustawy o radcach prawnych. W szczególności:

- w oparciu o § 12 Regulaminu, Dziekan niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej OIRP w Katowicach https://oirp.katowice.pl/ , informację o złożeniu wniosku o wpis na listę radców prawnych obejmujące imię i nazwisko kandydata do wpisu. Ogłoszenie jest dostępne przez czternaście dni od dnia zamieszczenia.

- w oparciu o przepis art. 311 ust. 1 ustawy o radcach prawnych Rada OIRP w Katowicach przesyła do Ministra Sprawiedliwości w terminie 7 dni uchwałę o wpisie na listę radców prawnych wraz z aktami osobowymi.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do sprostowania danych osobowych.

 

ZAŁĄCZNIKI:

karta-ewidencyjna.pdf (rozmiar: 383.74 KB) pobierz
oswiadczenia-1-3.pdf (rozmiar: 25.41 KB) pobierz
wzor-oswiadczenia-lustracyjnego.pdf (rozmiar: 1897.2 KB) pobierz
wzor-inf-zlozeniu-oswiadcz-lustracyjnego.pdf (rozmiar: 526.41 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE