2017-05-04 | WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH 24.1

Wpis na listę radców prawnych - 24.1

Ogłoszenie w sprawie wpisu na listę radców prawnych na podstawie art. 24. ust.1 ustawy o radcach prawnych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach uprzejmie informuje:

Osoby  zainteresowane  wpisem  na  listę  radców  prawnych  na  podst.  art. 24.1.1-6 (przystępujące do egzaminu na podstawi ukończonej aplikacji radcowskiej)
winny złożyć komplet dokumentów podanych poniżej:

1) wniosek o wpis na listę radców prawnych
2) dwa egzemplarze karty ewidencyjnej,(wzór karty do pobrania)
3) dwa zdjęcia legitymacyjne,
4) życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej,
5) oryginał dyplomu ukończenia studiów prawniczych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy o radcach prawnych lub jego uwierzytelniony przez uczelnie lub notariusza odpis,
6) odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska po dacie ukończenia studiów),
7) oryginał  dokumentu  potwierdzającego  złożenie  egzaminu  radcowskiego  lub  jego uwierzytelniony
przez notariusza odpis,
8) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejsza niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
9) oświadczenie o
    zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,
    korzystaniu z pełni praw publicznych
    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
10) oświadczenie wnioskodawcy następującej treści:
    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania o wpis na listę radców prawnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
11) w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1388) albo informacją, o
której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, (wzory oświadczeń do pobrania)
12) dowód uiszczenia opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych w wysokości zgodnej z Uchwałą nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010r.

Jeżeli wniosek nie czyni zadość ww. wymogom, Dziekan wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni, pouczając go o skutkach prawnych nie uzupełnienia lub niepoprawienia wniosku.
W przypadku nieuzupełnienia lub  niepoprawienia  wniosku  w  terminie  7  dni  wniosek  pozostawia się bez rozpoznania.

oswiadczenia_post_dysc_praw_publ_itp_5.pdf (rozmiar: 108.79 KB) pobierz
zalacznik_nr_2_do_ustawy_z_dnia_18_10_2006r.pdf (rozmiar: 12.27 KB) pobierz
karta_ewidencyjna_3.pdf (rozmiar: 383.92 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE