2022-10-04 | EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ; WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Komunikat dot. wpisu na listę aplikantów radcowskich w roku szkoleniowym 2023

DOKUMENTY WYMAGANE DO WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH NA ROK 2023

Informacja o procedurze wpisu na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach

  1. Wszczęcie postępowania następuje na wniosek zainteresowanego.

Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich składa się wraz z następującymi dokumentami:

- wniosek o wpis na listę aplikantów w roku szkoleniowym 2023,

- podpisany życiorys,

- aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem (wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem ),

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, (w przypadku jeżeli do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację radcowską dołączone było jedynie zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego lub kserokopie dyplomu),

- oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- informacja dla kandydatów do wpisu na listę aplikantów radcowskich po zdanym egzaminie na aplikację radcowską w OIRP w Katowicach o przetwarzaniu danych osobowych w toku postępowania administracyjnego w sprawie o wpis na listę aplikantów radcowskich,

 

- potwierdzenie uiszczenia opłaty w postępowaniu o wpis na listę aplikantów radcowskich w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2020, poz. 2207) obowiązującego w dacie złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich płatne na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych tj. 301,- złotych

PKO Bank Polski SA Nr 35 1440 1172 0000 0000 0426 4452

  1. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (ul. Kościuszki 223c) informuje, że jest administratorem danych osobowych składanych przez Wnioskodawcę w związku z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych w oparciu o przepis art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U z 2022, poz. 1166 dalej „ustawa o radcach prawnych”).

Dane kontaktowe: Biuro Rady OIRP w Katowicach, ul. Kościuszki 223c.

Podstawą do przetwarzania przez Radę OIRP w Katowicach danych osobowych Wnioskodawcy są przepisy: art. 33 ust. 2 i 3  w związku z art. 24 ust. 1 pkt 1 i 3 do 5, ust. 2a, ust. 2c ustawy o radcach prawnych oraz Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich z dnia Krajowej Rady Radców Prawnych (t.j. Uchwała Nr 164/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2021 r.; dalej „Regulamin”).

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o wskazane wyżej przepisy prawa. Jeżeli wniosek nie czyni zadość ww. wymogom, Dziekan wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni, pouczając o skutkach prawnych nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku. W przypadku nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku w terminie 7 dni wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Nadto, jeżeli złożony przez Wnioskodawcę wniosek o wpis nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub dokumentów, Minister Sprawiedliwości w oparciu o przepis art. 311 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U z 2022, poz.
1166) zwraca uchwałę wraz z aktami osobowymi, Radzie OIRP w Katowicach w celu uzupełnienia.

Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane w toku postępowania administracyjnego w sprawie o wpis na aplikantów radcowskich oraz w celu realizacji zadań, obowiązków i uprawnień Rady OIRP w Katowicach wynikających z ustawy o radcach prawnych. W szczególności:

- w oparciu o przepis art. 311 ust. 1 ustawy o radcach prawnych Rada OIRP w Katowicach przesyła do Ministra Sprawiedliwości w terminie 30 dni uchwałę o wpisie na listę aplikantów radcowskich wraz z aktami osobowymi.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do sprostowania danych osobowych.

 

 

Z uwagi na wyznaczony na dzień 17 października 2022r. termin posiedzenia Rady, osoby zainteresowane  rozpatrzeniem wniosków o wpis na listę aplikantów radcowskich w tej dacie proszone są o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do Biura Rady OIRP w Katowicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2022r. – liczy się data wpływu do Biura Rady OIRP (a nie data stempla pocztowego).

 

ZAŁĄCZNIKI:

wniosek_o_wpis_2023.doc (rozmiar: 25.5 KB) pobierz
oswiadczenia-post_dysc_praw_publ_itp.doc (rozmiar: 23 KB) pobierz
oswiadczenia-apl-wyrazam-zgode-wpis-na-liste-aplikantow.doc (rozmiar: 24 KB) pobierz
informacja-rodo-dla-kandydatow-do-wpisu-na-liste-aplikantow-radcowskich_w_2022.pdf (rozmiar: 582.25 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE