2020-10-15 | EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ; WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

DOKUMENTY WYMAGANE DO WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH NA ROK 2021

Informacja o procedurze wpisu na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach

 

 

  1. Wszczęcie postępowania następuje na wniosek zainteresowanego.

 

Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich składa się wraz z następującymi dokumentami:

 

- wniosek o wpis na listę aplikantów w roku szkoleniowym 2021,

- podpisany życiorys,

- aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem (wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem ),

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, (w przypadku jeżeli do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację radcowską dołączone było jedynie zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego lub kserokopie dyplomu),

- oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- potwierdzenie uiszczenia opłaty w postępowaniu o wpis na listę aplikantów radcowskich w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1679 z zm.) obowiązującego w dacie złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich płatne na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych tj. 260,- złotych

PKO Bank Polski SA Nr 35 1440 1172 0000 0000 0426 4452

 

  1. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (ul. Kościuszki 223c) informuje, że jest administratorem danych osobowych składanych przez Wnioskodawcę w związku z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych w oparciu o przepis art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U z 2017, poz. 1870 z późn.zm.; dalej „ustawa o radcach prawnych”).

Dane kontaktowe: Biuro Rady OIRP w Katowicach, ul. Kościuszki 223c.

Podstawą do przetwarzania przez Radę OIRP w Katowicach danych osobowych Wnioskodawcy są przepisy: art. 33 ust. 2 i 3  w związku z art. 24 ust. 1 pkt 1 i 3 do 5, ust. 2a, ust. 2c ustawy o radcach prawnych oraz Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich z dnia Krajowej Rady Radców Prawnych (t.j. Uchwała Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r.; dalej „Regulamin”).

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o wskazane wyżej przepisy prawa. Jeżeli wniosek nie czyni zadość ww. wymogom, Dziekan wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni, pouczając o skutkach prawnych nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku. W przypadku nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku w terminie 7 dni wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Nadto, jeżeli złożony przez Wnioskodawcę wniosek o wpis nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub dokumentów, Minister Sprawiedliwości w oparciu o przepis art. 311 ust. 2 zwraca uchwałę wraz z aktami osobowymi, Radzie OIRP w Katowicach w celu uzupełnienia.

Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane w toku postępowania administracyjnego w sprawie o wpis na aplikantów radcowskich oraz w celu realizacji zadań, obowiązków i uprawnień Rady OIRP w Katowicach wynikających z ustawy o radcach prawnych. W szczególności:

- w oparciu o przepis art. 311 ust. 1 ustawy o radcach prawnych Rada OIRP w Katowicach przesyła do Ministra Sprawiedliwości w terminie 30 dni uchwałę o wpisie na listę aplikantów radcowskich wraz z aktami osobowymi.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do sprostowania danych osobowych.

 

 

Z uwagi na wyznaczony na dzień 5 listopada 2020r. termin posiedzenia Rady, osoby zainteresowane  rozpatrzeniem wniosków o wpis na listę aplikantów radcowskich w tej dacie proszone są o przesłanie wyłącznie drogą pocztową kompletu wymaganych dokumentów do Biura Rady OIRP w Katowicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2020r. – liczy się data wpływu do Biura Rady OIRP (a nie data stempla pocztowego).

 

ZAŁĄCZNIKI:

wniosek_o_wpis.doc (rozmiar: 26 KB) pobierz
oswiadczenia-apl-wyrazam-zgode-wpis-na-liste-aplikantow.pdf (rozmiar: 112.64 KB) pobierz
oswiadczenia-post_dysc_praw_publ_itp.pdf (rozmiar: 110.98 KB) pobierz
nowa-informacja-rodo.pdf (rozmiar: 187.91 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE