Ośrodek mediacji

Ośrodek Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach został utworzony, aby służyć pomocą w rozwiązywaniu sporów w wielu dziedzinach prawa. Wyłączenie stosowania mediacji ma miejsce jedynie w tych obszarach prawa, w których zawarcie ugody jest niedopuszczalne oraz w sprawach cywilnych, w których wykluczone jest oparcie wyroku wyłącznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu okoliczności faktycznych.

 

Spośród wielu zalet postępowania mediacyjnego prowadzonego przez doświadczonych radców prawnych – mediatorów Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach można wymienić m.in.:

 

  • zmianę optyki sporu – zamiast konfrontacji próba wspólnego rozwiązania sporu, dążenie do maksymalnie optymalnego rozwiązania dla obydwu stron, a nawet do otwarcia nowych przestrzeni współpracy,
  • elastyczność postępowania z możliwością objęcia ugodą większego zakresu relacji pomiędzy stronami niż zakres zawisły np. przed sądem,
  • współpracę mediatora – osoby profesjonalnej, życzliwej i neutralnej wobec obydwu stron, która pomaga w rozwiązaniu sporu,
  • mniejszy poziom stresu dla stron,
  • szybkość i niskie koszty postępowania,
  • dobrowolność, bezstronność, neutralność i poufność postępowania.

 

Zachęcamy Państwa do korzystania z mediacji zarówno w sprawach spornych już istniejących, jak również w przyszłych, poprzez zamieszczanie klauzul umownych o treści jak poniżej, lub podobnej:

 

"§ 1. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub z nią związanego, odnoszącego się również do jej istnienia, ważności lub rozwiązania, strony zobowiązują się do skierowania sporu do rozwiązania w drodze mediacji przez mediatora Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach zgodnie z Regulaminem postępowania mediacyjnego Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach obowiązującym w dniu złożenia wniosku o mediację.

  • 2. Wszelkie koszty związane z postępowaniem mediacyjnym (wynagrodzenie mediatora i jego wydatki) strony będą ponosić w równych częściach. Powyższe nie dotyczy kosztów ponoszonych przez same strony w związku z mediacją (przejazdy, utracone wynagrodzenie, koszty obsługi prawnej oraz wszelkie inne koszty, utracone korzyści itp.), które każda strona ponosi we własnym zakresie.
  • 3. „Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o mediację, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie do właściwego sądu, chyba że strony uzgodnią pisemnie wydłużenie tego terminu.”

 

W poniedziałek,  16 października 2017 r. po raz pierwszy w Polsce, wszystkie dziewiętnaście Okręgowych Izb Radców Prawnych zawiązuje sieć ogólnopolską „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”.

 

Dlaczego mediacja?

Przedsiębiorca, który w konflikcie podejmuje decyzje może postępować na dwa sposoby – mówi Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych - Jeżeli zależy mu na optymalizacji decyzji biznesowej, wybierze mediację, dlatego, że jest szybsza, tańsza i powoduje, że cały czas ma kontrolę nad swoimi decyzjami. Przeciwnością tego jest proces sądowy, który trwa, jest bardziej kosztowny i w tym wypadku przedsiębiorca traci kontrolę nad końcowym rezultatem.

 

Dlaczego powstaje sieć?

Sieć wykorzysta profesjonalizm radców prawnych i ich i znajomość mediacji w Polsce. W sieci zgrupowani będą doświadczeni praktycy z zakresu prawa gospodarczego, rozumiejący potrzeby przedsiębiorców zapewniają kompleksową obsługę prawną biznesu, także w zakresie polubownego zakończenia sporów. Ośrodki Mediacji Radców Prawnych zapewniają jednolity standard profesjonalizmu mediatora, przebiegu mediacji i zawartej ugody.

W obrębie działania każdej Okręgowej Izby Radców Prawnych działają radcowie prawni – mediatorzy. Korzystanie z ich pomocy gwarantuje najwyższy poziom mediacji i ugodę, która może stanowić tytuł egzekucyjny. 

W momencie gdy powszechne jest oczekiwanie podniesienia jakości mediacji w Polsce, radcowie prawni – mediatorzy wychodzą z profesjonalną ofertą Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych – mówi r.pr. Cezary Jezierski, kierownik Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych -  zapewniając przedsiębiorcom i sądom dostępność najwyższych standardów mediacji. Przy każdej Okręgowej Izbie Radców Prawnych w kraju, działa Ośrodek Mediacji lub jest dostępny radca prawny - mediator z listy prowadzonej przy danej Izbie. Mediatorami są doświadczeni radcowie prawni, specjaliści z zakresu prawa gospodarczego.

 

Jak znaleźć radcę prawnego - mediatora?

Wszelkie informacje na stronie Centrum Mediacji Gospodarczej http://mediacje.kirp.pl/osrodki-mediacji-oirp/ oraz w każdej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

 

Kto może skorzystać z OMRP?

Radcowie prawni – mediatorzy specjalizują się w sporach gospodarczych i cywilnych ale mediują też inne sprawy. Strony mające wspólny problem mogą wykorzystać proces mediacji zarówno zanim skierują spór do sądu jak i w trakcie sporu sądowego.

 

Jakie korzyści daje mediacja?

Mediacja jest tańszym i szybszym sposobem rozwiązywania sporów. Dzięki dobrowolności udziału w mediacji i odformalizowaniu, pozwala ona zachować dobre relacje z drugą stroną.

Sieć Ośrodków Mediacji daje rynkowi niesłychaną propozycję – mówi Maciej Bobrowicz -  propozycję, której dotychczas nie było. Jest to sieć, która obejmuje swoim działaniem teren całej Polski, gdzie wykwalifikowani mediatorzy będą prowadzić mediację według określonych standardów. Jest to pierwsza tego typu propozycja w Polsce.

 

Dlaczego mediować w OMRP?

OMRP gwarantują łatwą dostępność, profesjonalnych mediatorów, wysokie standardy mediacji i odpowiednie zaplecze do organizacji mediacji. Każdy może w łatwy sposób znaleźć odpowiedniego mediatora.

Powstanie Ogólnopolskiej Sieci to nie koniec – mówi mec. Jezierski - lecz początek drogi związanej z profesjonalizacją przez radców prawnych mediacji. Ośrodki Mediacji Radców Prawnych wdrażają długoterminowy proces standaryzowania mediacji.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE