OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RADCY PRAWNEGO W ZWIĄZKU Z OBJĘCIEM OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIEM OC RADCÓW PRAWNYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i wykonujących zawód, w związku z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych radców prawnych

Szanowna Pani, Szanowny Panie

Radcowie Prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Zgodnie z przepisem art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych […] (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej „RODO”), w związku zawarciem w dniu 11 grudnia 2019 roku za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. nowej Umowy Generalnej pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a AXA Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. oraz zgłoszeniem Pani/ Pana do ubezpieczenia informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach (dalej „OIRP”), ul. Kościuszki 223c /1, 40-600 Katowice.

2. Mogą się Państwo kontaktować z OIRP za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@oirp.katowice.pl lub listownie, na adres siedziby administratora.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych. Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez OIRP na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym, t.j. w ramach zapewnienia warunków wykonywania ustawowych zadań radców prawnych oraz prowadzenia nadzoru nad właściwym wykonywaniem zawodu, zgodnie z art. 41 pkt 1) oraz 52 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 75 z późn.zm.; dalej „u.r.p.”), w celu zapewnienia członkom samorządu realizacji obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 227 u.r.p.;

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres niezbędny do ochrony lub dochodzenia roszczeń.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy administratora w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań administratora na podstawie umów w tym podmiotom przetwarzającym na zlecenie OIRP w Katowicach, m.in. obsłudze informatycznej OIRP, oraz odbiorcom lub kategoriom odbiorców określonym w przepisach prawa: Ministrowi Sprawiedliwości; organom wymiaru sprawiedliwości: w tym sądom i prokuraturze; organom administracji; okręgowym izbom radców prawnych; Krajowej Izbie Radców Prawnych.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, numer wpisu na listę radców prawnych, numer PESEL oraz adres do doręczeń, w tym adres e-mail są:

a) działający jako odrębny administrator: AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa;

b) działający jako Podmiot Przetwarzający: Broker ubezpieczeniowy Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa.

7. Źródłem informacji o Pani/Pana danych osobowych jest sama Pani/ sam Pan bezpośrednio.

8. W związku z zamiarem podpowierzenia przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający Brokera ubezpieczeniowego Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. dostawcom usług mających swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również w niezbędnym zakresie poza EOG. Takie przekazanie danych odbywa się wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, pod warunkiem uprzedniego spełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale V RODO w tym, zgodnie z art. 46 RODO.

9. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.

10. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawa te są ograniczone w zakresie określonym w przepisach prawa, w tym art. 15-22 RODO. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z OIRP.

11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa) jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa lub jeżeli dane osobowe są nienależycie chronione.

Sekretarz Rady                                                                                         Dziekan Rady

Okręgowej Izby Radców Prawnych                                             Okręgowej Izby Radców Prawnych

w Katowicach                                                                                            w Katowicach

r.pr. Katarzyna Palka – Bartoszek                                                 r.pr. Ryszard Ostrowski

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE