2021-05-27 | Aktualności

Doręczenia elektroniczne...

...czyli dlaczego zatęsknimy za zwykłym poleconym. Informacja w zakresie nowych obowiązków radców prawnych.

Przypominamy, że w dniu 1 lipca 2021r. wchodzi w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320). Ustawa wprowadza szereg obowiązków i rygorów dla radców prawnych oraz w związku z wykonywaniem przez nich świadczenia pomocy prawnej. Przede wszystkim radcowie prawni podobnie jak adwokaci będą zobowiązani do odbierania całości korespondencji sądowej wyłącznie elektronicznie.

Oznacza to konieczność posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych. Adres taki będzie musiał posiadać każdy wykonujący zawód radca prawny (art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy.), a więc zarówno radca prawny prowadzący jednoosobową kancelarię prawną, jak i radca prawny zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, w tym radca prawny zatrudniony w organach administracji publicznej. Nie jest to zwykły dotychczasowy adres e-mail lub skrzynka e-puap. Jest to specjalny adres do doręczeń elektronicznych, który będzie tworzony na wniosek składany do ministra właściwego do spraw informatyzacji (tzw. adres publiczny) lub do kwalifikowanego dostawcy usług zaufania. Każdy przyszły radca prawny wraz z rozpoczęciem działalności będzie miał automatycznie taki adres zakładany. Adresy te są niezbędne do realizowania usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego (lub kwalifikowanego rejestrowanego doręczenia elektronicznego). Każdy radca prawny będzie miał obowiązek posiadania co najmniej jednego z ww. adresów. Różnica pomiędzy typami ww. adresów polega na dostawcy usług i odpłatności. Przez oznaczonym czas tzw. adres publiczny realizować będzie wyłącznie Poczta Polska. Wszystkie adresy elektroniczne przechowywane będą w Bazie Adresów Elektronicznych. Adres elektroniczny ujawniony będzie również w CEIDG lub KRS.
Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego to elektroniczny list polecony, wywołujący skutki jak zwykła przesyłka polecona. Przekazywanie korespondencji między podmiotami publicznymi (np. sądy, organy administracji) oraz takie przekazywanie przez podmiot niepubliczny (np. radcowie prawni, adwokaci) do podmiotu publicznego będzie nieodpłatne. Pozostałe doręczenia elektroniczne będą odpłatne (w tym doręczenia bezpośrednie pomiędzy pełnomocnikami procesowymi). Jednakże gdy będziemy korzystać z tylko adresu od dostawcy kwalifikowanego – zawsze odpłatnie. Radcy prawni działający w formie spółek będą mieli obowiązek wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń. Ci działający jako indywidualne kancelarię lub zatrudnieni na umowach o pracę będą mieli prawo do jego wyznaczenia. (wniosek o założenie adresu zawiera obligatoryjne wskazania tego administratora).
Doręczenia korespondencji następuje przez lub po:
- odebranie korespondencji przekazanej na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego;
- wpłynięcie korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu publicznego;
- upływie 14 dni od dnia wpłynięcia korespondencji przesłanej przez podmiot publiczny na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego, jeżeli adresat nie odebrał go przed upływem tego terminu.
Uwaga! Przez odebranie dokumentu elektronicznego rozumie się każde działanie adresata posiadającego adres do doręczeń elektronicznych, powodujące, że adresat dysponuje dokumentem, który wpłynął na ten adres i może zapoznać się z treścią odebranego dokumentu.
Zmiany z tym związane i opisane obowiązki zaczną obowiązywać dla radców prawnych (obowiązek posiadania adresu) od dnia 1 października 2021r. przy czym zmiany w procedurze i doręczenia korespondencji do podmiotów publicznych są rozłożone w czasie.
Już od 1 lipca br. w ramach procedury administracyjnej (KPA) zostają wprowadzone zmiany w zakresie załatwienia spraw i doręczeń. Przy czym organy samorządu terytorialnego przejdą na pełną formę elektronicznych doręczeń dopiero od 1 stycznia 2024r. Uwaga! Sądy (organy ścigania) zostały objętą ta formą jako obowiązkową jako ostatnie od 1 października 2029 r. ale możliwość wniesienia pism w sprawach cywilnych do sądów nastąpi od 1 października 2022 r. (zmiany w KPC).
Uwaga! System elektronicznych doręczeń zakłada obowiązek jedynie odbierania korespondencji od podmiotów publicznych w opisany wyżej sposób. Oznacza to brak obowiązku wysyłania swoich pism tą drogą (będzie można dokonywać tego w sposób tradycyjny papierowy, chyba że co innego pełnomocnik oświadczył organowi/sądowi).

Opracował:

r.pr. Grzegorz Chycki

Komisja do spraw nowych technologii Rady OIRP w Katowicach

ZAŁĄCZNIKI:

doręczenia elektroniczne - nowe obowiązki radców prawnych.pdf (rozmiar: 108.9 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE