2020-06-08 | Aktualności

ZARZĄDZENIE DZIEKANA RADY OIRP W KATOWICACH Z DNIA 25 MAJA 2020 r. W SPRAWIE WYTYCZNYCH I PROCEDUR ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW i INTERESANTÓW OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH W CZASIE STANU EPIDEMII

ZARZĄDZENIE DZIEKANA RADY OIRP W KATOWICACH

Z DNIA 25 MAJA 2020 r.

W SPRAWIE WYTYCZNYCH I PROCEDUR ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW i INTERESANTÓW OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH W CZASIE STANU EPIDEMII:

 1. ZASADY OGÓLNE
 2. w siedzibie OIRP w Katowicach mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 3. nie mogą przebywać w siedzibie OIRP osoby, które przebywają z osobą odbywająca kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,
 4. do siedziby mogą wchodzić wyłącznie interesanci z osłoną nosa i ust,
 5. przed wejściem do pomieszczeń Izby każda osoba powinna zdezynfekować ręce,
 6. dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów
 7. należy przestrzegać higieny kaszlu i kichania ( zakryć nos i usta zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza, umyć i zdezynfekować ręce),
 8. należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 9. każda osoba o ile to możliwe korzysta z własnych, niezbędnych przyborów. (w przypadku przedmiotów używanych wspólnie konieczna jest ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu min 60%.),
 10. dystans pomiędzy pracownikiem a interesantem powinien wynosić co najmniej 2 metry od drugiej osoby,
 11. pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów podczas wykonywania czynności noszą osłonę nosa i ust (ew. przyłbicę) oraz rękawiczki ochronne.
 12. w razie oczekiwania odstęp pomiędzy oczekującymi powinien wynosić nie mniej niż 2 metry,
 13. odległość pomiędzy stanowiskami pracy w jednym pomieszczeniu powinna wynosić co najmniej 1,5 metra,
 14. pracownicy powinni dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy,
 15. zaleca się częste mycie rąk (przed i po pracy z klientem, po dotykaniu klamek, przed i po posiłku, przed i po korzystaniu z toalety, przed wejściem do pomieszczenia ogólnego dla pracowników),
 16. w pomieszczeniach nie należy używać klimatyzacji,
 17. w widocznych miejscach w siedzibie Izby umieszczone zostają instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki, prawidłowego zakładania i zdejmowania rękawiczek,
 18. pracownikom OIRP w Katowicach zapewnione zostają środki ochrony t.j. maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk oraz w miarę potrzeby przyłbice.

II             PRACA W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA POSIEDZEŃ,       PRZESŁUCHAŃ

 1. do prowadzenia czynności przesłuchań, posiedzeń, rozpraw OSD, spotkań mediacyjnych w siedzibie OIRP w Katowicach wykorzystana zostaje sala posiedzeń Rady (sala konferencyjna),
 2. przed salą konferencyjną tworzy się strefę, w której mają prawo przebywać osoby wezwane lub zawiadomione, przy zapewnieniu bezpiecznych odstępów min 2 m.
 3. osoby mające uczestniczyć w przesłuchaniu/rozprawie wchodzą do pomieszczeń Izby dodatkowym wejściem usytuowanym w pobliżu sali konferencyjnej,
 4. osoby zapraszane i wzywane w miarę możliwości należy zawiadamiać w taki sposób aby nie następowała kumulacja osób oczekujących,
 5. udostępniane akt sprawy może odbywać się, po uprzednim umówieniu telefonicznym, w obecności pracownika Izby, przy zachowaniu bezpiecznej odległości ( min 2m ), oraz użyciu przez przeglądającego rękawiczek i zasłony ust i nosa,
 6. akta i dokumenty po przeglądaniu zostają poddawane dezynfekcji,
 7. na przesłuchanie i rozprawę lub inne wyznaczone spotkanie mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną nosa i ust. Osłonę twarzy można zdjąć, jeżeli tak zarządzi prowadzący,
 8. podczas rozpraw, przesłuchań i spotkań obowiązuje zasada min 2 metrowego odstępu od innych osób,
 9. sala konferencyjna powinna być często wietrzona i dezynfekowana.

 

III            ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. jeżeli ktoś przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie taką osobę odizolować w odrębnym pomieszczeniu,
 2. w przypadku kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy ratownictwa medycznego powinna ona udać się do domu transportem indywidualnym unikając transportu zbiorowego pozostając tam skorzystać z teleporady medycznej,
 3. w przypadku pogarszania się stanu zdrowia należy wezwać pogotowie ratunkowe, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną.
 4. obszar, w którym poruszała się osoba z niepokojącymi objawami poddany zostaje gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji,
 5. pracownik w przypadku pojawienia się niepokojących objawów nie powinien przychodzić do pracy. Pracownik ten ma obowiązek niezwłocznego (także poza godzinami pracy) poinformowania bezpośredniego przełożonego telefonicznie lub mailowo, że ma objawy choroby COVID – 19, gorączkę kaszel, duszności, a także objawy przeziębienia,
 6. pracownik informuje bezpośredniego przełożonego także o styczności z osobą zarażoną albo objęta kwarantanną.

 

 

Załączniki:

instrukcja mycia rąk

instrukcja dezynfekcji rąk

instrukcja prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki

instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek.

ZAŁĄCZNIKI:

mycie-rak.pdf (rozmiar: 672.74 KB) pobierz
dezynfekcja_rak.jpg (rozmiar: 297.15 KB) pobierz
maseczka.png (rozmiar: 126.38 KB) pobierz
rekawiczki.png (rozmiar: 222.93 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE