OIRP

Informacje o Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

RADCY

Potrzebne informację dla radców prawnych.

APLIKANCI

Zajęcia, Praktyki, Kolokwia, Informacje

KANDYDACI

Dla kandydatów do wpisu na listę radców prawnych/aplikantów

Komunikaty bieżące

Komunikaty bieżące dotyczące działania OIRP

KOMUNIKAT W SPRAWIE BAZY DANYCH RADCÓW PRAWNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W CHARAKTERZE PEŁNOMOCNIKÓW PRZED EUROPEJSKIM TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA

2017-04-28

Koleżanki i Koledzy

radcy prawni

 

Krajowa Rada Radców Prawnych wystąpiła z inicjatywą stworzenia bazy danych radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Celem inicjatywy jest zapewnienie skutecznej pomocy prawnej wszystkim osobom, które doznały naruszenia praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a które zamierzają skorzystać z możliwości złożenia skargi indywidualnej do Trybunału w Strasburgu.

Baza danych byłaby dostępna publicznie na stronach internetowych Krajowej Rady Radców Prawnych, okręgowych izb radców prawnych oraz Trybunału Praw Człowieka w formie listy radców prawnych świadczących pomoc prawną osobom fizycznym przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka wraz z informacją o miejscu prowadzenia działalności oraz danymi kontaktowymi.

W związku z powyższym informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych zwraca do Koleżanek i Kolegów radców prawnych, zainteresowanych świadczeniem takiej pomocy o dokonanie zgłoszenia, zawierającego następujące dane: imię i nazwisko, numer wpisu, adres do korespondencji, telefon komórkowy, nazwę kancelarii, adres poczty elektronicznej, preferowany jeżyk obcy do komunikacji. Zgłoszenie powinno zawierać również zgodę na publikację w/w danych na stronach internetowych OIRP, KRRP i Trybunału Praw Człowieka.

Zgłoszeń dokonywać można wykorzystując załączony do niniejszego komunikatu formularz, przesyłając go bezpośrednio na adres mejlowy biura Krajowej Rady Radców Prawnych kirp@kirp.pl w terminie do dnia 12 maja 2017r.

Prosimy o dodatkowe przesyłanie zgłoszenia na adres biura OIRP w Katowicach d.golek@oirp.katowice.pl oraz w formie papierowej na adres Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 223c.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONGRES PRAWNIKÓW POLSKICH

2017-04-25

W dniu 20 maja 2017r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, przy Placu Sławika i Antalla 1 odbędzie się Kongres Prawników Polskich organizowany przez Krajową Radę Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Naczelną Radę Adwokacką.

Do udziału w Kongresie zaproszeni są przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych oraz organizacji pozarządowych.

Licząc na liczny udział radców prawnych i aplikantów radcowskich serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu.

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie dokonują rejestracji poprzez stronę:

http://kongresprawnikow.info

 Tam też można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia.

 

Dziekan Rady

OIRP w Katowicach

Ryszard Ostrowski

ZOBACZ INFORMACJĘ LIST PREZESA KRRP

PRZYPOMNIENIE W SPRAWIE OBOWIĄZKU SZKOLENIOWEGO

2017-01-12

PRZYPOMINAMY !

Już tylko  niespełna rok  pozostał na wykonanie bieżącego  obowiązku  doskonalenia zawodowego i zdobycie  40 - tu  wymaganych  punktów  szkoleniowych.

W stosunku do  radców  prawnych, którzy  do dnia  31 grudnia 2017 r.   wymogu  tego  nie  spełnią – wdrożone mogą być procedury  dyscyplinarne.

Nie  przysparzaj   pracy  Rzecznikowi  i  Sądowi  Dyscyplinarnemu.