A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.08.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowe ogłoszenie

Ogłoszenia OIRP Katowice

2017-08-08
PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU SKŁADANIA PÓŁROCZNYCH ZBIORCZYCH ZESTAWIEŃ UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Koleżanki, Koledzy,
Radcowie Prawni udzielający pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.
Uprzejmie przypominam, że na mocy uchwały KRRP nr 278/IX/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, radca prawny zobowiązany jest doręczyć Dziekanowi OIRP raz na pół roku, półroczne zbiorcze zestawienie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Wzór półrocznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi załącznik nr 2 do w/w Regulaminu.
Proszę, Koleżanki i Kolegów, którzy nie złożyli zestawień z udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej za pierwsze pół roku jej świadczenia o ich sporządzenie i niezwłoczne przedłożenie wypełnionych i podpisanych na adres:

Biuro Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych:
40-600 Katowice, ul. Kościuszki 223c,
e-mail: npp@oirp.katowice.pl

zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jednak nie później niż w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 roku.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach
r.pr. Ryszard Ostrowski


2017-02-09
INFORMACJA DZIEKANA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH W SPRAWIE WYZNACZENIA RADCÓW PRAWNYCH DO UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2017 ROKU

Zobacz


2016-10-28
INFORMACJA DZIEKANA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH W SPRAWIE TERMINU LOSOWANIA RADCÓW PRAWNYCH WYZNACZONYCH DO UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2017 ROKU

Zobacz


2016-10-28
Aktualizacja listy punktów NPP

Zobacz


2016-10-28

UCHWAŁA NR 1/2016 z dnia 27 października 2016 r. Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności oraz ustalenia listy zagadnień wraz z wykazem aktów prawnych.

Zobacz


2016-10-21

OBWIESZCZENIE DZIEKANA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH
W SPRAWIE SKŁADANIA DEKLARACJI UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2017 ROKU


Informuję Koleżanki i Kolegów Radców Prawnych o możliwości składania deklaracji udzielania w roku 2017 nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. 2015r., poz. 1255) (Załącznik nr 1).

Informuję, że punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane będą na terenie działania OIRP w Katowicach w powiatach/miastami na prawach powiatu: będzińskim, bielskim, Bielsko – Biała, bieruńsko-lędzińskim, Bytom, cieszyńskim, Chorzów, chrzanowskim, Dąbrowa Górnicza, gliwickim, Gliwice, Jastrzębie
Zdrój, Jaworzno, Katowice, mikołowskim, Mysłowice, olkuskim, oświęcimskim, Piekary Śląskie, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, Rybnik, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, suskim, tarnogórskim, Tychy, wadowickim, wodzisławskim, Zabrze, zawierciańskim, Żory, żywieckim.

Wzywam radców prawnych zainteresowanych udzielaniem porad prawnych w roku 2017 do składania


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2016r. wypełnionych i podpisanych formularzy deklaracji (decyduje data wpływu)

na adres Biura Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych: 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 223c, e mail: npp@oirp.katowice.pl.

Zawarta w deklaracjach informacja dotyczy dni tygodnia oraz godzin, w których radca prawny deklaruje gotowość udzielania pomocy winna operować dniami i godzinami wskazanymi przez powiaty, zmieszczonymi w wykazie - jeżeli takie zostały wskazane. Ostateczne wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określi umowa jaką zawierać będzie powiat z radcą prawnym wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej.
Informujemy, że wzór deklaracji stanowi załącznik do Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (Uchwała Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015r.; t.j. uchwała Nr 278/IX/2016 Prezydium KRRP z 20.07.2016r.; Załącznik nr 2).
W przypadku, gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej przekroczy liczbę ustaloną dla danego punktu świadczenia pomocy, wyznaczenie nastąpi w drodze losowania.
Aktualną listę miejsc wskazanych przez powiaty do udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej przedstawiamy w załączeniu w Załączniku nr 3.
UWAGA!
1. Informuję, że do Rady OIRP w Katowicach nie wpłynęły jeszcze kompleksowe informacje umożliwiające podanie szczegółowych, ostatecznych danych dotyczących lokalizacji lub godzin funkcjonowania wszystkich punktów przewidzianych do obsługi przez radców prawnych OIRP w Katowicach. Informacje zawarte w Załączniku nr 3 aktualizowane będą na bieżąco, po otrzymaniu danych z powiatów i mogą ulegać zmianie. Prosimy o bieżące zapoznawanie się z treścią Załącznika nr 3, który będzie aktualizowany.
2. Zgodnie z § 5 w/w Regulaminu wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie może być radca prawny: karany dyscyplinarne – do czasu zatarcia skazania, z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego, który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym, oraz który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.
3. Przed złożeniem deklaracji, o której mowa powyżej istnieje możliwość weryfikacji przez
zainteresowanych radców prawych w Biurze Rady OIRP w Katowicach stanu konta składkowego i wypełnienia obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach
r.pr. Ryszard Ostrowski


2016-05-25

Dodatkowy naboru radców prawnych deklarujących gotowość świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Rudzie Śląskiej.

Ogłoszenie
Deklaracja


2016-01-14

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni

W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego naboru radców prawnych deklarujących gotowość świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskazanym przez:

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
1. Gmina Dębowiec – Budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sporu i Rekreacji, Dębowiec, ul. Gumna 134
(wtorek i czwartek w godzinach od 9 00 do 13 00)

uprzejmie prosimy radców prawnych zainteresowanych świadczeniem takiej pomocy w charakterze wyznaczonego radcy prawnego lub zastępcy w w/w punkcie o pilne dokonanie zgłoszenia do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych na adres e-mail: biuro(at)oirp.katowice.pl.

Decydująca będzie kolejność zgłoszeń.
Formularz deklaracji zgłoszeniowej stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Załącznik 1

Dziekan Rady
r.pr. Ryszard Ostrowski


2015-12-28

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA-KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni

W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego naboru radców prawnych deklarujących gotowość świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach w nieodpłatnej pomocy prawnej wskazanych przez :

Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Gmina Wielowieś (punkt czynny we wtorki w godzinach od 8 00 do 18 00)
Gmina Pilchowice ( punkt czynny: poniedziałek, czwartek, piątek od 8 00 do 13 00 oraz wtorek i środa od 11 00 do 16 00)

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 9
( punkt czynny od poniedziałku do piątku od 14 00 do 18 00)

Powiat Żory

ul. Wodzisławska 1/203 w Żorach (punkt czynny poniedziałek, środa, piątek od 8 00 do 12 00
oraz wtorek i czwartek w godzinach od 13 00 do 17 00)

uprzejmie prosimy radców prawnych zainteresowanych świadczeniem takiej pomocy w charakterze wyznaczonego radcy prawnego lub zastępcy w w/w punktach o pilne dokonanie zgłoszenia do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych na adres e-mail: biuro(at)oirp.katowice.pl. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń .


formularz deklaracji zgłoszeniowej stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Załącznik 1

Dziekan Rady
r.pr. Ryszard Ostrowski

2015-12-07

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA-KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni

W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego naboru radców prawnych deklarujących gotowość świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach w nieodpłatnej pomocy prawnej wskazanych przez :

1. Starostwo Powiatowe w Wadowicach
usytuowanego, przy ul. Jana Pawła II 7 w Kalwarii Zebrzydowskiej

2. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
usytuowanego przy ul. Szpitalnej 3 w Makowie Podhalańskim ( Urząd Miejski )

3. Starostwo Powiatowe w Żywcu
usytuowanego przy ul. Górskiej 1 w Rajczy ( Urząd Gminy )

uprzejmie prosimy radców prawnych zainteresowanych świadczeniem takiej pomocy w charakterze wyznaczonego radcy prawnego lub zastępcy w w/w punktach o pilne dokonanie zgłoszenia do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych na adres e-mail: biuro(at)oirp.katowice.pl

formularz deklaracji zgłoszeniowej stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Załącznik 1

Dziekan Rady
r.pr. Ryszard Ostrowski

2015-11-16

RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI DO OBSŁUGI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Wyniki losowania

2015-10-23
(zmiana załącznika nr 3 - 2015-11-4)

KOMUNIKAT
W SPRAWIE WYZNACZANIA RADCÓW PRAWNYCH
DO UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Uprzejmie informuję, iż w dniu 5 sierpnia 2015r. Sejm uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, która opublikowana została w Dzienniku Ustaw z dnia 28 sierpnia 2015r. pod poz. 1255.

Załącznik 1

Z ustawy wynika m. in. że na Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach został nałożony obowiązek zawarcia porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej z właściwymi na terenie działania Izby powiatami / miastami na prawach powiatu tj: będzińskim, bielskim, Bielsko – Biała, bieruńsko-lędzińskim, Bytom, cieszyńskim, Chorzów, chrzanowskim, Dąbrowa Górnicza, gliwickim, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, mikołowskim, Mysłowice, olkuskim, oświęcimskim, Piekary Śląskie, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, Rybnik, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, suskim, tarnogórskim, Tychy, wadowickim, wodzisławskim, Zabrze, zawierciańskim, Żory, żywieckim, a następnie wskazania radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z powyższym uprzejmie proszę radców prawnych zainteresowanych udzielaniem porad prawnych w roku 2016 na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, o przesłanie

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2015r.

na adres Biura Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych: 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 223c, e mail: biuro (at) oirp.katowice.pl , wypełnionych i podpisanych formularzy deklaracji ( decyduje data wpływu ).

Zawarta w deklaracjach informacja dot. dni tygodnia oraz godzin, w których radca prawny deklaruje gotowość udzielania pomocy winna operować dniami i godzinami wskazanymi przez powiaty, zmieszczonymi w wykazie - jeżeli takie zostały wskazane.
Informujemy, że wzór deklaracji stanowi załącznik do Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy - uchwała Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015r.

Załącznik 2

W przypadku, gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej przekroczy liczbę ustaloną dla danego punktu świadczenia pomocy, wyznaczenie nastąpi w drodze losowania. Aktualną listę miejsc wskazanych przez powiaty do udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej przedstawiamy w załączeniu.

Załącznik 3 (zmieniony 2015-11-04)

UWAGA!
1. Informuję, że do Rady OIRP w Katowicach nie wpłynęły jeszcze kompleksowe informacje umożliwiające podanie szczegółowych, ostatecznych danych dotyczących lokalizacji lub godzin funkcjonowania wszystkich punktów przewidzianych do obsługi przez radców prawnych OIRP w Katowicach. Informacje zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 3 aktualizowane będą na bieżąco, po otrzymaniu danych z powiatów i mogą ulegać zmianie. Prosimy o bieżące zapoznawanie się z treścią komunikatów.
2. Zgodnie z § 5 w/w Regulaminu wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie może być radca prawny:
karany dyscyplinarne – do czasu zatarcia skazania, który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym, oraz który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.


Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach
r.pr. Ryszard Ostrowski

2011-02-03

Ogłoszenie o terminach testu umiejętności

Ogłoszenie o terminach testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP (Dz. U. Nr 126, poz. 1069 z późn. zm.)
ZobaczOpublikował: Informatyk OIRP
Publikacja dnia: 09.08.2017
Podpisał: Bartosz Baron
Dokument z dnia: 09.02.2017
Dokument oglądany razy: 15 106